نسل اول حفاظ های ساختمان

حفاظ پنجره - ایمن کاران وحدت

نسل اول حفاظ ساختمان آیا میتوان خانه ای بدون حفاظ پنجره را در شهر بزرگی مانند تهران تصور کرد؟ مطمئناً هیچکس چنین ریسکی را نمیپذیرد،