مشخصات فنی حفاظ روی دیوار

حفاظ آبشاری- ایمن کاران وحدت

مشخصات فنی حفاظ روی دیوار قسمت توضیحات که در آن رنگ و رنگ های سفارشی در آن ذکر می شود. قسمت بعدی قرار داد ، قسمت کلی حفاظ روی دیوار می باشد که قیمت هر متر حفاظ با رنگ و نصب در ارتفاع مشخص به صورت متر طول قیمت بندی شده است. بهترین نوع میلگرد […]