حفاظ پنجره نرده

حفاظ پنجره - ایمن کاران وحدت

حفاظ پنجره نرده:توری پنجره را می توان از دو منظر داخلی و خارجی مشاهده کرد و در هر دو نقطه باید اندازه متریال و اهمیت آن را نیز در نظر گرفت. از ابعاد مادی حفاظ پنجره می توان به جنبه حفاظتی و عملیاتی آن اشاره کرد که به عنوان مثال به عنوان سپر محافظ فرد […]