حفاظ پنجره جدید

حفاظ پنجره به انگلیسی

حفاظ پنجره جدید:حفاظ پنجره یکی از قدیمی ترین وسایلی است . برای حفاظت از خانه ها و ساختمان ها در برابر دزدان، حشرات، حیوانات و عوامل طبیعی مورد استفاده قرار میگرفت. به صورت شبکه های ساده و ضخیم بر روی دیوار یا قاب پنجره نصب میشد. پنجره در آن زمان فقط به عنوان یک عامل […]